Orgány sdružení

předseda: Pavel Šanda

místopředseda: Jakub Horák

pokladník: Lukáš Vacek

 

Otevřený bankovní účet o.s. Aktivita Neratovice

 

 

Stanovy občanského sdružení „AKTIVITA Neratovice“

Čl. 1 – Název, forma a sídlo

Občanské sdružení Aktivita Neratovice (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo v Mládežnická 471, 277 11 Neratovice.

 Čl. 2 – Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili občané, kterým jsou blízké myšlenky demokracie, sociálního pokroku a rozvoje místních komunit k aktivní činnosti za účelem podpory informovanosti, vzdělanosti, sociálního a komunitního života v lokalitách, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech.

Čl. 3 – Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a)     rozvoj komunitního života v obci

b)    rozvoj demokracie a participace občanů zejména na komunální úrovni

c)     rozvoj sociálního, politického a kulturního života místních komunit

d)    osvěta v oblasti lidských, občanských a sociálních práv a boje proti všem formám diskriminace

e)     vzdělávací činnost ve vědeckém poznání se společenskými, ekonomickými a kulturními dopady

Čl. 4 – Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a)     praktická činnost ve spolupráci s dalšími občanskými sdruženími v oblasti prospěšných společenských a kulturních akcí

b)    pořádání přednášek, seminářů, debat a diskusí,

c)     vydávání informačních, vzdělávacích a diskusních publikací,

Čl.  5 – Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen sdružení má právo zejména:
 • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
 1. Člen sdružení je povinen zejména:
 • dodržovat stanovy,
 • hájit progresivní hodnoty,
 • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 – Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 – Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a)     schválila případné změny stanov,

b)     zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)     určila koncepci činnosti sdružení na další období,

e)     stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet sdružení na příští období,

g)     zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,

h)     rozhodla o zániku sdružení.

 1. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 2. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 3. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 4. Jménem sdružení samostatně jednají předseda a místopředseda.

Čl. 8 – Hospodaření sdružení

 1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

 Čl. 9 – Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 7. července 2013. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.